Nakliyat Emtia Sigortası

Nakliyat Emtia Sigortası

Emtea Nakliyatı Sigortası ile bir yerden başka bir yere herhangi bir taşıma aracı (gemi, kamyon, uçak,tren) üzerinde sevkedilen, ticari niteliği olsun veya olmasın her türlü malınıza karşılaşabileceği risklere karşı güvence sağlayan bir üründür.

Teminat seçenekleri;

 1. Tam Zıya Teminatı : Taşımayı yapan nakil vasıtasının (gemi, kamyon, uçak, tren)  fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı malların fiilen ve tamamen zıyaı haline karşı güvence sağlayan bir teminat türüdür.
 2. Dar Teminat : Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın kısmi ya da tamamen hasarlanması risklerini teminat altına alınır. Bu teminat, taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik adlar alır ancak teminat kapsamını değiştirmez. Taşıma aracına göre dar teminat ;
 • Karayolunda      ; Kamyon Klozu,
 • Demiryolunda   ; Demiryolu Klozu,
 • Denizyolunda    ; (C) Klozu ya da (F.P.A.) adlarını almaktadır.
 • Havayolunda : Tam Zıya

    3. Geniş Teminat: Nakliyat Sigortası için verilen en kapsamlı teminat türü olup, taşıması yapılan malların aşağıda belirtilen istisna maddeleri dışında karşılaşacağı tüm riskler teminat kapsamına alınır

İstisnalara örnek verecek olursak;

 • Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar,
 • Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu,
 • Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar,
 • Radyoaktif kirlenme-bulaşma,
 • Sigortalının kötü niyeti,
 • Savaş/Harp, grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri v.b.

Harp ve grev rizikoları riskleri ek teminat olup, istenmesi halinde ek prim karşılığında teminat altına alınabilir.

Nakliyat Abonman Sözleşmesi Nedir?

Abonman sözleşme sigortalı ile sigortacı arasında genellikle 1 yıl süre için hazırlanan bir çerçeve anlaşmasıdır.

Sigortalı açısından birçok yararı olan abonman sözleşmesi taşıma kapasitesi ve frekansı yüksek olan müşteriler için hazırlanmaktadır.

Bu sözleşme ile sigortacı, sözleşmede belirtilen şartlar ve limitlerle sınırlı olmak üzere sigortalının yapacağı bütün taşımalarını sigorta etmek, sigortalı da her bir sevkiyata ilişkin kesin detayları sigortacıya bildirmek ve bu bilgilere istinaden düzenlenecek poliçeler ile tahakkuk ettirilen prim tutarlarını ödemek yükümlülüğü altına girer.

Geçici (Flotan) Poliçe Nedir?

Sevkiyatı gerçekleşecek bir malın, nakil vasıtası bilgileri ile yükleme tarihi kesinlik kazanmadan sigortanın yapılması gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığı anda sigorta teminatına ihtiyaç duyulması halinde elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe yapılır. Buna flotan poliçe denir.

Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle kat'i sigorta poliçesi (zeyilname) düzenlenir.

NAKLİYAT SİGORTALARINDA KULLANILAN BAZI TEMEL KAVRAMLAR

Hakiki (Gerçek) Tam Zıya: Sigorta konusunun nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı malların fiilen ve tamamen zıyaı haline karşı güvence sağlayan bir teminat türüdür.

Hükmi Tam Zıya: Sigorta edilmiş bir riziko sonucu sigorta konusunun sigortalının elinden çıkmış olması ve onu elde etmesinin olanaksız olması veya gerçek tam zıya halinin kaçınılmaz olması veya sigorta konusunu kurtarma/tamir/varma yerine gönderme masraflarının, yaklaşık kurtarılmış/tamir edilmiş değeri veya varma yerindeki değeri aşacak olması durumunda Sigortacılar Hükmi Tam zıyaa karar verebilirler..

Avarya: Nakliyat Sigortalarında zarar veya hasar.

Hususi Avarya: Nakliyat Sigortalarında sigorta konusunda meydana gelebilecek kısmi hasar, zarar veya kayıp.

Müşterek Avarya: Ortaklaşa bir deniz yolculuğuna çıkmış olan gemi ve yükü tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla, makul bir hareket tarzı oluşturacak şekilde bile bile yapılan fevkalade fedakarlık veya masraflar, gemi veya yükün tamamen veya kısmen kurtulmuş olmaları halinde “müşterek avarya” olarak adlandırılır.

Kurtarma Yardım Masrafları: Poliçe kapsamında olan bir tehlike karşısında sigorta konusunu kurtarmak için üçüncü kişiler tarafından yapılan masraflara “kurtarma yardım masrafları” denir.

Dava ve Say Masrafları: Poliçe kapsamında olan bir hasarı önlemek ya da azaltmak amacıyla sigortalı veya adamları tarafından ve sadece sigorta konusu için yapılan makul masraflardır.

Muafiyet: Poliçe kapsamındaki bir hasarın ödenmesi sırasında hasarın sigortalının üstünde kalan bölümüne muafiyet adı verilir.

Tenzili Muafiyet: Hasarın muafiyet miktarını aşan kısmı ödenir, muafiyet miktarının altındaki hasarlar ödenmez. Nakliyat Sigortalarında yaygın olarak uygulanan muafiyet türüdür.

Baratarya: Kaptanın ve diğer gemi adamlarının bilerek ve hile ile gemi donanımına, makina, donanım ve yükle ilgili olanlar aleyhine giriştikleri her türlü güvenlik kırıcı hareketlerdir. Barataryada kasıt bulunması şarttır. Gemi sahibi baratarya yapamaz.

İlgili Dökümanlar

Bilgilendirme Formu İçin Tıklayınız

Sizi Arayalım

Update cookies preferences