Lütfen Bekleyiniz..

Kişisel Verilerin Korunması - Atlas Mutuel Sigorta

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

1. Giriş
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığım öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika’nın amacı KVK Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

İşbu bu Politika’nın amacını; Çalışan Adayları, Aday Acenteler/Acenteler, Ziyaretçiler, Aday Müşteriler/Müşteriler, T edarikçiler, Ortaklar ve Üçüncü Kişilerin (Mağdur, Karşı Taraf) kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Atlas Mutuel Sigorta Çalışanlarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Politika altında yönetilmektedir.

KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Atlas Mutuel Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat uygulama alanı bulacaktır.

2. Amaç
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla S.S. Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi (“Atlas Mutuel Sigorta” veya “Şirket”) Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) hazırlanmıştır.

Politika ile Atlas Mutuel Sigorta tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

3. Kapsam
İşbu Politika’nın kapsamı dâhilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

ı

Çalışan Adayları

Atlas Mutuel Sigorta’ya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Atlas Mutuel Sigorta’ya erişilebilir kılan gerçek kişiler

Aday Acente/Acente

Atlas Mutuel Sigorta ile bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette Atlas Mutuel Sigorta’nın nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi ve bunları Atlas Mutuel Sigorta adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmaların yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan gerçek kişi

Müşteri Adayları /Müşteriler

Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın Atlas Mutuel Sigorta tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Tedarikçi

Atlas Mutuel Sigorta’ya ürün ya da hizmet sunan gerçek kişiler

Ziyaretçiler

Atlas Mutuel Sigorta’ya fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

Ortaklar

Atlas Mutuel Sigorta’nın hâli hazırda ortağı olan veya ortaklıktan çıkmış gerçek kişiler

Üçüncü Kişiler

Politika’da tanımlanmamış olmasına rağmen işbu Politika çerçevesinde kişisel verileri işlenen mağdur, karşı taraf, aile bireyleri vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler

Atlas Mutuel Sigorta çalışanlarının kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi sürecine ilişkin olarak, işbu Politika’dan ayrı olarak Atlas Mutuel Sigorta Çalışanlarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Politika düzenlenmiştir.

4. Tanımlar
İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hale getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Çalışan adayı

Atlas Mutuel Sigorta’ya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Atlas Mutuel Sigorta’ya erişilebilir kılan gerçek kişiler

Kişisel sağlık verisi

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgileri

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

KVK Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

TCK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel veri sahibi

KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Atlas Mutuel Sigorta bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını

Veri sorumlusu

kKuilşliasneılrkvenriylearianrlaişnlaecmaeklarmı baaçşlavruınruı fvoermvuasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Ziyaretçi

Atlas Mutuel Sigorta’nın fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

Veri Sorumluları Sicili

Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından tutulan veri sorumluları sicili

Veri Envanteri

Atlas Mutuel Sigorta’nın iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğukişiselveriişlemefaaliyetlerini;kişiselveri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla İlişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter

,

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler
KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
  Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
  Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
  Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
  Şirketimiz tarafından, kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği kadar işlenmektedir. Şirketin amacı dışında kişisel veriler işlenmemektedir.

 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme Şirketimiz, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.

6. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Şirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki

  geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün

  korunması için zorunlu olması.

 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

  taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 4. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 5. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 7. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru

  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:
Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesini KVK Kanunu’nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel veriler işlenebilecektir:

a.

b.

Kişisel Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Verilerinin İşlenmesi:
Kişisel sağlık verileri; (i) KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak, (iii) sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:

 • -  Kamu sağlığının korunması

 • -  Koruyucu hekimlik

 • -  Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

 • -  Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

  Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
  Bu kapsamdaki verilerin işlenmesi, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

6.3.
Atlas Mutuel Sigorta Tarafından İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kategorizasyon

Açıklaması

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

İlgili Kişisel Verinin İlişkili

İletişim Bilgisi

Müşteri Bilgisi

T elefon numarası, adres, e-mail, faks numarası gibi bilgiler

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede işMüşteriler birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve
üretilen bilgiler

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına Müşteriler yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Müşteri İşlem Bilgisi

Tedarikçi Bilgisi

Tedarikçi

Ürün ya da hizmetin sunulabilmesi için gereken bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Atlas Mutuel Sigorta’nın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Ziyaretçiler, Acenteler, Tedarikçiler

OMlüdşutğeurilVere,rMi Süaşhteibri KaAtedgaoyrliasriı, Ad-soyad, TC Kimlik numarası, uyruk bilgisi,Ziyaretçiler, Çalışan Adayları, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi,Acenteler, Aday Acenteler,

cinsiyet ile sınırlı olmamak kaydıyla; ehliyet,Üçüncü Kişiler, Tedarikçiler nüfus cüzdanı, ikametgâh gibi dokümanlarda
yer alan tüm bilgiler

Müşteriler, Müşteri Adayları, Çalışan Adayları, Acenteler, Aday Acenteler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler

Risk Yönetimi Bilgisi

Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler, Çalışan Adayları

Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibi ile kurulan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Acenteler, Tedarikçiler

Çalışan Aday Bilgisi

Atlas Mutuel Sigorta çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş bireylerle ilgil işlenen kişisel veriler

Çalışan Adayları

i

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası kapsamında işlenen kişisel veriler

Müşteriler, Tedarikçiler, Acenteler, Üçüncü Kişiler

Denetim, Teftiş ve Uyum Bilgisi

Atlas Mutuel Sigorta’nın kanuni yükümlülükleri ve
şirket politikalarına uyumu kapsamında

Müşteriler, Çalışan Adayı,
Ziyaretçiler, Tedarikçiler,

Özel Nitelikli Kişisel Veri

iKşlVenKenKaknişuisneul’nveurnil6e.rmaddesinde belirtildiği üzere; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

ÜMçüüşntecrüiler, Aday KMiüşişlteriler,
Çalışan Adayları, Acenteler Aday Acenteler, Ortaklar Üçüncü Kişiler

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Müşteriler, Aday Müşteriler

Talep / Şikâyet Yönetim Bilgisi

Atlas Mutuel Sigorta’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Müşteriler

7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

7.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun işlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

Atlas Mutuel Sigorta, kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

, ,

Alınan başlıca teknik önlemler aşağıda sıralanmaktadır.

 • -  Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınmaktadır

 • -  Teknik konularda uzman kişilerin istihdam edilmektedir

 • -  Şirketimiz bünyesinde kişisel verilere erişim imkanı sağlayan sistemler üzerinde periyodik olarak yetki ve erişim kontrolleri uygulanmaktadır.

- -

Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapı oluşturulmaktadır Virüs koruma sistemlerini içeren yazılımlar kullanılmaktadır

7.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için Alınan idari Tedbirler

- -

-

KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

7.3.
İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVK Kurul’una bildirecektir.

8. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklama Süreleri

8.1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirketimiz nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

- -

- - - -

-

- - -

- - - -

- - - - -

Çalışan adaylarına ilgili süreçlerin yürütülmesi ve iş sözleşmelerinin kurulması Sigorta sözleşmesinin ifası kapsamında destek hizmet sağlayıcılarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi

Asistans hizmetlerinin verilmesi
İş ortakları ve/veya tedarikçilerle ilişkilerin ve iş süreçlerinin yönetimi
Acentelik başvurusu ve acentelik sözleşmeleri kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi

Poliçe teklifi oluşturulması, poliçelerin düzenlenmesi, poliçe yenileme tekliflerinin sunulması ve poliçe iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sigorta tazminatlarının hesaplanması, sigortalı veya lehdara ödenmesi ve rücu takibinin gerçekleştirilebilmesi

Muallak hasar dosyalarının takibi
Prim ödemelerinin takibine ilişkin işlemlerin yapılması

Hasar dosyasının hazırlanması, risklerin belirlenmesi, hasar sonucu ödeme ve ödemeden sonra mutabakat yapılması
Eksper ve ekspertiz raporlarının oluşturulup, eksper performans takibinin yapılması Reasürans süreçlerinin yürütülmesi

Sigorta şirketleri ve üçüncü kişilere rücu taleplerinin yapılması ve bu taleplerin takibi
Sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından iletilen rücu taleplerinin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi
Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi
Yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi Faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

sağlanması için gerekli iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 • -  Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin

  yürütülebilmesi

 • -  Şirketler hukukundan doğan süreçlerin gerçekleştirilmesi

 • -  Risk yönetimi süreçlerinin yönetilmesi

8.2. Kişisel Verileri Saklama Süreleri
Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir sürenin öngörülmemiş olması hâlinde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. İleride kullanılabilme ihtimaline dayanılarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

9.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Kişisel verilerin kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinmesi ve yok edilmesi esastır. Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi tekniklerine ilişkin detaylar “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”nda yer almaktadır.

Atlas Mutuel Sigorta tarafından kullanılması muhtemel silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

9.1.1. FizikselOlarakYokEtme:Kişiselverilerherhangibirverikayıtsistemininparçasıolmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

9.1.2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme/Yok Etme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; verinin bir daha belirli kişilerce ya da hiçbir biçimde kurtarılamayacak şekilde ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

9.1.3. UzmanTarafındanGüvenliOlarakSilme/YokEtme:AtlasMutuelSigortabazıdurumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi/yok etmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

9.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri
Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifade eder.

Atlas Mutuel Sigorta tarafından en çok kullanılması muhtemel anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

9.2.1. Maskeleme Veri maskeleme kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

9.2.2. Toplulaştırma Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler

herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

9.2.3. VeriTüretmeVeritüretmeyöntemiilekişiselverininiçeriğindendahagenelbiriçerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

9.2.4. VeriKarmaVerikarmayöntemiilekişiselverisetiiçindekideğerlerinkarıştırılarakdeğerlerile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi tekniklerine ilişkin detaylar “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”nda yer almaktadır.

10. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları
Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup kişisel veri sahibinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat (5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu sayılan kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), Atlas Mutuel Sigorta tarafından işlenebilecektir ve Atlas Mutuel Sigorta’nın altyapı sağlayıcıları, hizmet aldığı üçüncü kişiler, Atlas Mutuel Sigorta acenteleri, reasürans şirketleri, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi için servisler ve anlaşmalı kurumlar, asistans hizmeti veren kuruluşlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla avukatlar, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Ancak, her halükarda istisna halleri hariç olmak üzere kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

10.1. Kişisel Verilerin Yurt içinde Aktarımı
KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkün olacaktır.

10.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışında Aktarımı
KVK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı sıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

- -

Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilân edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması veya

Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması
Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları

10.3.
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dâhilinde olan kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilir:

KİŞİ GRUPLARI

T ANIM

AKTARIM AMACI

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin bilgi ve belgelerini almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi çerçevesinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

11. Şirketimizin Aydınlatma Yükümlülüğü
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz aşağıdaki konularda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:

 1. Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin unvanı

 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

 5. Kişisel veri sahibinin hakları

12. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine yapılması gereken bilgilendirme işbu Politika’nın yanı sıra Atlas Mutuel Sigorta Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmekdedir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin şikâyet veya taleplerini ilgili formda belirtilen esaslar çerçevesinde yazılı olarak tarafımıza ulaştırabilir.

12.1. Başvuru Hakkı
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili yazılı taleplerde bulunabilir:

a. b. c. d. e.

f.

g. h.

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişiselverilerininişlenmeamacıvebunlarınamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,

Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

12.2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 1. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 2. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 3. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 4. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 5. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve

  kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme

  görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali

  çıkarlarının korunması için gerekli olması.

12.3. Cevap Verme Usulü
KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca maliyeti getirmesi halinde, kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 1. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

 2. Orantısız çaba gerektirmesi

 3. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

 4. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

 5. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

13. Şirket İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Üzerinde Yapılan Veri İşleme Faaliyetleri

13.1. Şirket İçerisinde Kamera ile İzleme

Şirketimizin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak için Şirketimiz giriş çıkışları kamera ile izlenmektedir.

KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemeleri doğrultusunda, Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine ilişkin olarak internet sitemizde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

Kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu olmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanımız ve ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanları erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

13.2. Şirketi Ziyaret Eden Müşteri Giriş-Çıkışları

Şirketimizi ziyaret eden misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Şirketimize gelen kişilerin ad-soyad bilgileri yalnızca giriş çıkışlarının takibinin yapılması amacıyla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ve elektronik ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.

13.3. İnternet Sitesi Ziyaretçileri
Şirketimize ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri ile ilgili detaylı açıklamalar internet sitemizde Gizlilik Politikaları metinleri içerisinde yer almaktadır.

13.4. Şirket Çalışanları için Parmak İzi Okuyucu

Şirket çalışanları için ofis giriş çıkışlarında parmak izi okucu ile kayıt altına alınmaktadır. Parmak izi okunamaması durumunda şifre ya da manyetik kart ile giriş çıkışlar kayıt altına alınmaktadır. Parmak izleri hiçbir şekilde cihazdan kopyalanamamakta olup, parmak izi ile personel adı-soyadı eşleştirilmektedir. Kişilerin bilgileri yalnızca giriş çıkışlarının takibinin yapılması amacıyla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ve elektronik ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.

14. KVKKanunuAçısındanÖnemArzEdenTarihler

7 Nisan 2016

Aksi belirtilmedikçe KVK Kanunu hükümleri yayım tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

7 Ekim 2016

KVK Kanunu’nun aşağıda sayılan başlıklı hükümler 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmektedir:

a. Kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarımına ilişkin hükümler

b. Kişisel veri sahibinin haklarına ilişkin hükümler
c. Kişisel veri sahibinin KVK Kurulu’na şikâyette bulunmasına ilişkin

düzenlemeler
d. KVK Kanunu’ndan doğan suç ve kabahatlere ilişkin hükümler

7 Nisan 2017

7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak işlenmiş olarak kişisel verilere ilişkin olarak 7 Nisan 2017 tarihine kadar kişisel veri sahiplerinin aksine bir beyanı olmaması halinde KVK Kanunu’na uygun olarak kabul edilir.

7 Nisan 2018

7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verileri, 7 Nisan 2018 tarihine kadar KVK Kanunu’na uyumlu hale getirilir.

İşbu Politika, gerekli görüldüğü hallerde Atlas Mutuel Sigorta tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde, Politikanın en güncel haline Şirket’in internet sitesinde yer verilecektir.


Genel Müdürlük
Adres:
Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvarı 1353 Sok. No:2 Kat:3 Konak - İZMİR
Tel: +90 232 489 6949
Fax: +90 232 489 6950

Çağrı Merkezi: 0850 222 444 0
İstanbul Bölge Müdürlüğü
Adres:
19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, Nova Baran Plaza No:4 Kat: 14/A Şişli İstanbul
Tel: +90 212 269 6677
Fax: +90 212 269 6688

Ankara Bölge Müdürlüğü
Adres:
Ehlibeyt Mah.Ceyhun Atıf Kansu Cad.Başkent Plaza No:106 / 52 Balgat – Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 473 11 44
Fax: 0312 473 11 88


Adana Bölge Müdürlüğü
Adres:
Cemalpaşa Mah. 63005 Sok. Aydınoğlu İş Merkezi Blok No: 27 İÇ KAPI NO: 81 SEYHAN / ADANA
Tel: 0322 502 01 11
Fax: 0322 502 39 72Antalya İrtibat Bürosu
Adres:
Kızılarık Mahallesi 2754 Sokak No:1 Kat: 5 İç Kapı No:513 Oficity İş Merkezi 99 Nolu Ofis Muratpaşa / Antalya
Tel: 0242 325 35 07
Fax: 0242 325 35 08